Όροι διαγωνισμού Facebook 19/05/2017 έως 30/05/2017.

 

Η αγορά του προϊόντος δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ούτε ενισχύει τις πιθανότητες νίκης.

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στην προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό που οργανώνει η εταιρία Homelandstoresη οποία εδρεύει στο18ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Περαίας, Περαία, 57019, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Homelandstoresκαθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού: Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 19/05/2017 έως 30/05/2017.

4. Tρόπος Συμμετοχής: οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό κάνοντας “like” στην σελίδα της εταιρίας στο Facebookκαι “share” στο post του διαγωνισμού. Κάθε χρήστης που ολοκληρώνει και τις δύο ενέργειες, συμμετέχει στο διαγωνισμό μια μόνο φορά.

5. Επιλογή νικητή: Η επιλογή του νικητή θα γίνει με κλήρωση. Από την κλήρωση θα ανακηρυχτούν ένας (1) νικητής.

6. Δώρο Διαγωνισμού: Ο νικητής θα κερδίσει μια (1) ξαπλώστρα και μια (1) ομπρέλα παραλίας. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

7. Ενημέρωση Νικητή: H Homelandstores θα πληροφορήσει το νικητή με σχετική ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook.

8. Παραλαβή Δώρου: Ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του από το κατάστημα της διοργανώτριας στη Θεσσαλονίκη.

9. Επιλαχόντες Διαγωνισμού: Από την κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα ανακηρυχτούν επίσης δύο (2) επιλαχόντες. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός το πολύ δύο (2) εβδομάδων μετά την κλήρωση ή σε περίπτωση που ο νικητής του διαγωνισμού δεν αποδεχθεί το δώρο, τότε ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών.

10. Ευθύνη Διοργανωτή: Η Homelandstoresουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αλλαγές. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ) δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Παρούσα Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

11. Δικαιώματα Διοργανωτή: Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει την διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια με σχετική ανακοίνωση στην σελίδα της στο Facebook. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει τον διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλουν την εικόνα της ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π.

12. Προσωπικά Δεδομένα: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των ηλεκτρονικών της μέσων.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

14. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.